بازدید امام خامنه ای از فتح المبین | گالری عکس فرزندان زهرا

بازدید امام خامنه ای از فتح المبیننظر دهید :